Algemene Voorwaarden

DEFENITIES

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende voorwaarden gehanteerd.
1.1 Sin Deus Tattoo Studio (ver genoemd Sin Deus) gevestig in de Aldestraat, nr° 32/1, 3500 Hasselt.
BTW nr° BE 0864 070 753
1.2 Tattoo: de handeling bestaande uit het, via intradermale injectie van kleurproducten, op de huid creëren van een permanent en/of duurzaam merkteken, of een permanente en/of duurzame tekening. Een tattoo is permanent en onomkeerbaar.
1.3 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die een opdracht verstrekt aan Sin Deus tot het laten aanbrengen van een tattoo. Alsmede de natuurlijke persoon die zich door Sin Deus laat behandelen of aan wie Sin Deus producten of diensten levert.
1.4 Opdrachtnemer: Sin Deus of elke daartoe gemachtigde medewerker van Sin Deus.

TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer. waaronder ook begrepen medewerkers van opdrachtnemer en eventuele derden waarvoor opdrachtnemer ingevolge de wet aansprakelijk is, en opdrachtgever. Van deze algemene voorwaarden kan enkel schriftelijk en met toestemming van Sin Deus worden afgeweken.
2.2 De opdrachtgever die een overeenkomst sluit met Sin Deus en het toestemmingsformulier ondertekent, gaat uitdrukkelijk akkoord met de geleverde algemene voorwaarden.

BIJZONDERE BEPALINGEN

3.1 De kleurstoffen die voor het appliceren van een tattoo gebruikt worden, voldoen aan de algemene voorwaarden die hieraan gesteld worden.
3.2 De handelingen voor het appliceren van een tattoo zijn onderworpen aan de hygiënevoorschriften opgesteld door de hoge gezondheidsraad van België.3.3 Alle adviezen van deze hoge gezongheidsraad kunnen worden ingelezen bij Sin Deus.
3.4 Tattoos worden enkel gezet bij personen waarvan vastgesteld is dat zij meerderjarig zijn op het moment van de applicatie. Minderjarigen moeten vergezeld worden door een wettelijke vertegenwoordiger. Deze dient schriftelijk toestemming te geven voor de applicatie van een tattoo.

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID

4.1 Opdrachten aan opdrachtnemer worden gegeven onder de noemer “voor eigen risico” en onder “eigen verantwoording” van de opdrachtgever.
4.2 Opdrachten worden verstrekt door middel van ondertekening van een toestemmingsformulier. Met de ondertekening van het toestemmingsformulier verklaart de opdrachtgever alles naar waarheid te hebben ingevuld en alle gegevens die van belang zijn voor het geven van de opdracht te hebben meegedeeld.
4.3 Opdrachtgever verklaart door ondertekening van toestemmingsformulier geinformeerd te zijn over mogelijke gevolgen van de behandeling, waarondermedische, psychische en maatschappelijke gevolgen.
4.4 Opdrachtgever is bekend met de permanente aard van een tattoo en het feit dat de door Sin Deus aangebrachte tattoo nooit volledig en/of cosmetisch aantrekkelijk kan worden verwijderd.
4.5 Sin Deus heeft het recht om opdrachtgever en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger naar een geldig legitimatiebewijs te vragen. Hiervan kopieën te maken en deze te bewaren. Wanneer geen geldig legitimatiebewijs kan worden voorgelegd kan Sin Deus de opdracht weigeren.

AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Sin Deus is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan ten gevolge van de applicatie van een tattoo of een andere behandeling die onder de opdracht valt. Tenzij kan worden aangetoond dat deze schade te wijten is aan opzettelijke roekeloosheid of grove schuld van Sin Deus.
5.2 Sin Deus heeft de verantwoordelijkheid en verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het beoogde resultaat te bereiken, maar kan geen garantie geven dat het beoogde resultaat ook effectief wordt bereikt.
5.3 Sin Deus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaan door het door een derde laten verwijderen van een tattoo welke door Sin Deus is gezet.
5.4 Sin Deus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van het verwijderen of aanpassen, door derden, van een tattoo die door Sin Deus is gezet.
5.5 Sin Deus zal geen schadevergoedingen uitkeren wanneer de opdrachtgever niet per direct, althans zo spoedig mogelijk, na het onstaan van de schade, de nodige maatregelen heeft getroffen om deze schade te beperken of verdere schade te voorkomen en opdrachtgever niet aanstonds Sin Deus alle nodige informatie heeft verschaft.
5.6 Sin Deus behoudt het recht om gebruik te maken van alle wettelijke en contractuele verweermiddelen om aansprakelijkheid jegens opdrachtgever af te weren. Dat geldt voor zowel de eigen aansprakelijkheid als die van zijn medewerkers of eventuele derden waar Sin Deus op grond van wet aansprakelijk zou voor zijn.

TOEPASSELIJK RECHT

6.1 Op deze algemene voorwaarden en op de overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is de Belgische rechtspraak van toepassing.
6.2 Geschillen tussen Sin Deus en opdrachtgever, die voortkomen uit overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden door de rechtbank van het arrondissement Hasselt beslecht.